Frihandelsaftale mellem EU og Vietnam afsluttet
printer
Pressemeddelelse fra formanden for Europa-Kommissionen, Jean-Claude Juncker, formanden for Det Europæiske Råd, Donald Tusk, og Vietnams premierminister, Nguyen Tan Dung

Efter 25 år med diplomatiske relationer er vi stolte af vores mere og mere omfattende politiske partnerskab.

Vi hilser udfaldet af forhandlingerne om en frihandelsaftale mellem Den Europæiske Union (EU) og Vietnam velkommen. Vejen er nu banet for færdiggørelse af interne procedurer, der skal føre til undertegnelse, ratificering og fuld gennemførelse af aftalen. Med tanke på dette har vi pålagt vores øverste tjenestemænd at udarbejde en fælles vejledende køreplan samt en faglig bistandspakke. Dette vil hjælpe Vietnam til at integrere sig succesfuldt som en markedsøkonomi i den globale økonomi.

Frihandelsaftalen mellem EU og Vietnam vil bidrage til styrkelsen af vores økonomier og samfund gennem forbedret adgang til hinandens markeder. Den vil også bidrage til at sætte gang i en ny bølge af investeringer af høj kvalitet i begge retninger og støtte Vietnams overgang til en mere konkurrencedygtig, intelligent og grøn økonomi. Vietnam er et marked med stort potentiale. Med sine 93 millioner mennesker, en voksende købekraft og en ung og dynamisk arbejdsstyrke byder landet på flere og flere muligheder for eksport af landbrugsprodukter, industriprodukter og tjenesteydelser fra EU. Aftalen er desuden en betydelig milepæl for handelsrelationer mellem ASEAN og EU generelt og baner vejen for det endelige mål, nemlig en frihandelsaftale mellem regionernemellem ASEAN og EU. Sammen med partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem EU og Vietnam vil frihandelsaftalen hjælpe til at skabe et stærkere partnerskab. Vi ser frem til, at EU ratificerer partnerskabs- og samarbejdsaftalen, og til, at gennemførelsen af aftalen påbegyndes.

Vi tror på, at vores styrkede partnerskab vil give os mulighed for bedre at tackle fremtidige udfordringer på vejen mod fremgangsrige, demokratiske og retfærdige samfund. Vi deler den overbevisning, at god forvaltning, respekt for menneskerettigheder, retsstatsprincippet og tilslutning til det internationale, regelbaserede system, er afgørende faktorer for udvikling. I den sammenhæng er begge parter indstillet på en hurtig og gnidningsløs gennemførelse af EU-programmet for retssikkerhed og juridisk bemyndigelse (EU JULE). Gennemførelsen forventes påbegyndt i anden halvdel af 2016. Den Europæiske Union hilser de reformer, som Vietnam, på grundlag af forfatningen fra 2013, er i færd med at gennemføre af sine juridiske institutioner, velkommen. I den sammenhæng tilbyder EU sin støtte til gennemførelsen af disse reformer, således at de sker i overensstemmelse med de anbefalinger, som Vietnam har accepteret i forbindelse med FN's universelle regelmæssige gennemgang (Universal Periodic Review). Den Europæiske Union vil fortsat bidrage til den indsats, som Vietnam gør for at nå FN's mål for bæredygtig udvikling, særlig for så vidt angår reduktion af fattigdom, sundhedspleje, retssikkerhed og retsstatsprincippet, uddannelse af høj kvalitet, forvaltning af offentlige finanser, bæredygtig energi, miljø og infrastruktur.

Vi har gentaget, at vi er indstillet på et sikre en juridisk bindende aftale om klimaændringer, der skal gælde for alle parter, ved COP21 i Paris. Aftalen skal skabe en varig platform for at begrænse den globale temperaturstigning til under 2°C , blandt andet ved hjælp af et langsigtet mål og ansvarlighed og gennemsigtighed for så vidt angår bidragene, og ved at give mulighed for at øge ambitionerne over tid. Vi er fast besluttet på at styrke vores samarbejde med henblik på at fremme "bæredygtig energi for alle" og på at forhandle os frem til en frivillig samarbejdsaftale mellem EU og Vietnam til fremme af bæredygtig og lovlig handel med tømmer (retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet — FLEGT) senest ved udgangen af 2016.

Vi har drøftet regionale og globale udfordringer, herunder migrations- og flygtningekrisen, og er blevet enige om at samarbejde for at tackle dem. Vi er enige om, at vores styrkede partnerskab vil bidrage til at sikre regional fred og stabilitet. Vi er indstillet på at opretholde fred og fremme maritim sikkerhed, retten til fri sejlads og overflyvning samt uhindret lovlig handel i Det Sydkinesiske Hav. Vi deler bekymringen over den seneste udvikling, herunder den omfattende landindvinding, og er enige om vigtigheden af at undgå anvendelse af trusler eller magt, af at afstå fra ensidige handlinger og af at løse territoriale og maritime tvister ved hjælp af fredelige midler i overensstemmelse med universelt anerkendte principper i international lovgivning, herunder FN's havretskonvention (UNCLOS) fra 1982. Vi støtter fuld og effektiv gennemførelse af erklæringen om parternes adfærd i Det Sydkinesiske Hav (DOC) og går ind for, at der hurtigt træffes aftale om et effektivt adfærdskodeks i Det Sydkinesiske Hav (COC).

Vi bakker kraftigt op om EU's videre engagement i regionen gennem alle processer, der er ledet af ASEAN, og noterer os EU's interesse i at deltage i det østasiatiske topmøde. Vi er blevet enige om at yde et stort bidrag til relationerne mellem ASEAN og EU og, for så vidt angår udfordringer af global interesse, om at overveje fælles politikinitiativer fra ASEAN og EU. Vi er også blevet enige om at udforske mulighederne for fælles initiativer fra Vietnam og EU inden for FN's rammer.

Kilde: Europa-Kommissionen

Skrevetd.  02-12-2015 21:00 02/12-2015 21:00 1020  Fremvisninger 1020 Fremvisninger  0 Kommentarer 0 Kommentarer


  Kommentarer
Der er ikke skrevet kommentarer.
  Kommentér
Du skal logge ind for at kommentere.